GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2022.

 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA 01.01.-31.12.2022.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 66.046 kn:

 • od prodaje roba i pružanja usluga 0  kn
 • od članarina cca 0 kn
 • od kamata Erste banke 0 kn
 • od tečajnih razlika 3 kn
 • od Ministarstva financija 16.000 kn
 • od jedinica lokalne samouprave (Grad Zagreb) 2.500 kn
 • od inoz.vlada i međunar.organizacija (ostatak EU projekta za amortizaciju) 0 kn
 • od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 17.243 kn
 • od građana i kućanstava 30.300 kn (donacije)

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 83.929 kn:

 • službena putovanja osobama van radnog odnosa 3.928 kn
 • telefon, pošta, prijevoz, intelektualne  39.492 kn
 • tekuće održavanje (Avalon) 1.035 kn
 • troškovi promidžbe 0 kn
 • najam arfe 1.250 kn
 • intelektualne i osobne usluge 22.728 kn
 • ostale usluge 1.490 kn
 • rashodi za materijal, energiju, sitan inventar 263 kn
 • ostali rashodi (reprezentacija i ostali rashodi) 691 kn
 • amortizacija 11.196 kn
 • financijski rashodi – bankovne naknade, platni promet 1.856 kn
 • tekuće donacije  0 kn

Sučeljavanjem prihoda i rashoda ostvaren je manjak prihoda nad rashodima tekuće godine u iznosu 17.883 kn

Preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosi 75.440, raspoloživi višak iznosi 57.557 kn.

 • BILANCA per 31.12.2022.

Aktiva – ukupna imovina iznosi 58.072 kn i odnosi se na opremu-glazbene instrumente 14.544 kn, novac na žiro-računu 40.573 kn i dane predujmove 2.955 kn.

Pasiva – obveze i vlastiti izvori iznose 58.072 kn i odnose se na vlastite izvore 57.556 kn (ostvareni rezultat iz poslovanja=višak prihoda nad rashodima iz tekuće godine i preneseni rezultat iz prethodnih razdoblja) i obveze prema dobavljačima u iznosu 516 kn (nedospjele i plaćene u 2023. godini).

Knjigovodstvo za 2022. vodi  KET d.o.o.