GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021.

 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA 01.01.-31.12.2021.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 96.179 kn:

 • od prodaje roba i pružanja usluga 0  kn
 • od članarina cca 0 kn
 • od kamata Erste banke 79 kn
 • od jedinica lokalne samouprave (Grad Zagreb, Grad Pula, Grad Poreč) 65.000 kn
 • od inoz.vlada i međunar.organizacija (ostatak EU projekta za amortizaciju) 0 kn
 • od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 5.000 kn
 • od građana i kućanstava 26.100 kn (donacije)

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 148.739 kn:

 • službena putovanja osobama van radnog odnosa 98.883 kn
 • telefon, pošta, prijevoz, intelektualne  6.530 kn
 • tekuće održavanje (popravak violine i timpana) 1.035 kn
 • troškovi promidžbe 0 kn
 • najam kombija 0 kn
 • intelektualne i osobne usluge 18.134 kn
 • ostale usluge 3 kn
 • rashodi za materijal, energiju, sitan inventar 4.486 kn
 • ostali rashodi (reprezentacija i ostali rashodi) 740 kn
 • amortizacija 17.418 kn
 • financijski rashodi – bankovne naknade, platni promet 1.510 kn
 • tekuće donacije  0 kn

Sučeljavanjem prihoda i rashoda ostvaren je manjak prihoda nad rashodima tekuće godine u iznosu 52.560 kn

Preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosi 128.000, raspoloživi višak iznosi 75.440 kn.

 • BILANCA per 31.12.2021.

Aktiva – ukupna imovina iznosi 75.477 kn i odnosi se na opremu-glazbene instrumente 25.740 kn  i novac na računu 49.737 kn.

Pasiva – obveze i vlastiti izvori iznose 75.477 kn i odnose se na vlastite izvore 75.440 kn (ostvareni rezultat iz poslovanja=višak prihoda nad rashodima iz tekuće godine i preneseni rezultat iz prethodnih razdoblja) i obveze prema dobavljačima u iznosu 37 kn (nedospjele i plaćene u 2022. godini).

Knjigovodstvo za 2021. vodi  KET d.o.o.

Pripremila: Jela Horvatić