GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020.

 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA 01.01.-31.12.2020.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 256.368 kn:

 • od prodaje roba i pružanja usluga 182.980  kn – prihod od komercijalnih koncerata i sponzorstva
 • od članarina cca 1.000 kn
 • od kamata Erste banke 112 kn
 • od jedinica lokalne samouprave (Grad Zagreb, Grad Pula, Grad Poreč) 42.009 kn
 • od inoz.vlada i međunar.organizacija (ostatak EU projekta za amortizaciju) 26.717 kn
 • od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 2.000 kn
 • od građana i kućanstava 1.550 kn (donacije)

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 211.364 kn:

 • službena putovanja osobama van radnog odnosa 10.997 kn
 • telefon, pošta, prijevoz, intelektualne  12.053 kn
 • tekuće održavanje (popravak violine i timpana) 3.590 kn
 • troškovi promidžbe (plakati, brošure za humanitarni koncert Krijesnice) 6.461
 • najam kombija 500 kn
 • intelektualne i osobne usluge 6.200 kn
 • ostale usluge (snimanje koncerta i troškovi KDVL-a) 36.350 kn
 • rashodi za materijal, energiju, sitan inventar 480 kn
 • ostali rashodi (reprezentacija, članarina, učesničke medalje) 17.601 kn
 • amortizacija 44.049 kn
 • financijski rashodi – bankovne naknade, platni promet 3.089 kn
 • tekuće donacije  (Udruga Krijesnica) 69.994 kn

Sučeljavanjem prihoda i rashoda ostvaren je višak prihoda nad rashodima tekuće godine u iznosu 45.004 kn.

Preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosi 82.996, raspoloživi višak iznosi 128.000 kn.

 • BILANCA per 31.12.2020.

Aktiva – ukupna imovina iznosi 128.525 kn i odnosi se na opremu-glazbene instrumente 24.937 kn  i novac na računu 103.588 kn.

Pasiva – obveze i vlastiti izvori iznose 128.525 kn i odnose se na vlastite izvore 128.000 kn (ostvareni rezultat iz poslovanja=višak prihoda nad rashodima iz tekuće godine i preneseni rezultat iz prethodnih razdoblja) i obveze prema dobavljačima u iznosu 525 (dospjele i plaćene u 2021. godini).

Knjigovodstvo za 2020. vodi  KET d.o.o.

Pripremila: Jela Horvatić